[C++] AtCoder Beginner Contest 189 B번 Alcoholic

AtCoder Beginner Contest 189 B번 Alcoholic

문제

https://atcoder.jp/contests/abc189/tasks/abc189_b abc189_b

풀이

타카하시는 알콜을 X 밀리리터 이상 섭취하면 취한다고 했을때

N개의 술의 용량과 도수가 주어질때 순서대로 먹는다고 하면 몇번째 술을 먹을때 취하는가 구하는 문제

용량과 도수를 곱하면 알코올양이 나오는것을 이용하여 계산하면 AC

N <= 1000 이기 때문에 O(N)으로도 무난하게 풀 수 있다.

코드

#pragma warning(disable : 4996)
#include <bits/stdc++.h>
#define all(x) (x).begin(), (x).end()
using namespace std;
typedef long long ll;
typedef long double ld;
typedef vector<ll> vll;
typedef pair<ll, ll> pll;
typedef pair<ld, ld> pld;
typedef tuple<ll, ll, ll> tl3;
#define FOR(a, b, c) for (int(a) = (b); (a) < (c); ++(a))
#define FORN(a, b, c) for (int(a) = (b); (a) <= (c); ++(a))
#define rep(i, n) FOR(i, 0, n)
#define repn(i, n) FORN(i, 1, n)
#define tc(t) while (t--)
// https://atcoder.jp/contests/abc189/tasks/abc189_b
int main(){
  ios::sync_with_stdio(false);
  cin.tie(nullptr);

  ll n,x;
  cin >> n >> x;
  vll v(n), p(n);
  ll temp = 0;
  rep(i,n){
    cin >> v[i] >> p[i];
    temp += v[i] * p[i];
    if(temp > x*100){
      cout << i+1;
      return 0;
    }
  }
  cout << -1;

  return 0;
}